FAKTA

Vi finns för att göra Mälarhöjden med omnejd ännu trevligare att bo, leva och verka i. Var går gränsen för Mälarhöjden? Vårt ärliga svar är – vi vet inte! Vi tycker att alla vi som känner oss som Mälarhöjdare också är Mälarhöjdare! Alla delar vi en vilja att det ska vara bra att bo och leva i vår stadsdel.

Vi bildades 1901 som Fridhems Villaägarförening. Namnet Mälarhöjden kom 1914 för att namnet Fridhem fanns på andra platser och posten kunde därför komma fel. Idag är Mälarhöjden ett samhälle med långt fler invånare än de som bor i villa, därför blev namnbytet till Mälarhöjdsföreningen helt naturligt. Om du inte redan är medlem, bli det idag. Hur du blir medlem ser du i rutan ”Bli medlem”. Använd våra medlemsmöten och evenemang till att bygga på dina nätverk och grupper. Ju fler vi blir desto mer kan vi påverka. Föreningen vill verka för att tillvarata gemensamma intressen för oss boende inom området. När du medverkar till detta bidrar du till fortsättningen av vår föreningstradition.

Höjdpunkten i föreningens verksamhet är Mälarhöjdsfesten. Då samlas i månadsskiftet maj/juni varje år Mälarhöjdsbor, konstnärer, musiker, företagare och restauranger till en festdag. Festen är till för att fira vår stadsdel. Träffa nya och gamla vänner. Lyssna på musik, äta god mat. möta andra lokala föreningar och företag, kanske köpa ett konstverk. Dessutom lottar vi ut en kryssning för alla medlemmar som tar en lott. Detta är en mycket uppskattad del av festen.

Ett annat evenemang är den traditionsenliga Bellmansdagen som firas varje år den 26 juli vid Bellmanskällan, ett samarbete mellan Mälarhöjdsföreningen och Hägerstens Hembygdsförening. Mälarhöjdsföreningen månar också om stadsdelens barn- och ungdomsverksamhet och stöder varje år ett flertal lokala verksamheter.

STADGAR

Stadgar för Mälarhöjdsföreningen. Bildad den 4 augusti 1901. Föreliggande stadgar beslutade på årsmötet 2013.

§ 1 Ändamål

Föreningens ändamål är att:
1. genom kontinuerliga möten utgöra ett forum och en plattform för att främja utbyte och samarbete mellan alla i Mälarhöjden verksamma lokala intresseföreningar
2. i egen regi tillvarata gemensamma intressen för boende i Mälarhöjden och genomföra aktiviteter som stärker gemenskapen mellan de boende i Mälarhöjden
3. främja och stödja personer och organisationer vilka:
a) arbetar för att tillvarata gemensamma intressen för boende i Mälarhöjden,
b) utövar sociala, kulturella och idrottsliga aktiviteter som stärker gemenskapen mellan de boende i Mälarhöjden
c) initierar nya aktiviteter/föreningar till gagn för de boende i Mälarhöjden
d) initierar och verkställer aktiviteter av engångskaraktär såsom festivaler, forum, debatter, evenemang etc. som stärker sammanhållningen Mälarhöjden.

§ 2 Verksamhetsområde

Föreningens huvudsakliga verksamhetsområde är Mälarhöjden.

§ 3 Medlemskap

Som medlem antas den som ansluter sig till föreningens ändamål. Medlemskap initieras och upprätthålls genom att medlem betalar årsavgift.
Styrelsen kan besluta om uteslutande av medlem om skäl därtill föreligger. Sådana skäl anses föreligga om:
1) medlem bedriver lagstridig verksamhet eller 2) medlem verkar illojalt mot föreningens ändamål.
Styrelsen kan utse den som gjort särskilt förtjänstfulla insatser till hedersmedlem i föreningen. Sådan medlem är avgiftsbefriad.

§ 4 Årsavgift

Årsavgift för kommande år fastställs av årsmötet och skall betalas före juni månads utgång det år avgiften avser. Medlem som inte betalt årsavgift enligt ovan anses ha utträtt ut föreningen.

§ 5 Organisation

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Föreningens verksamhetsår är kalenderåret. Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen.
Styrelsen består av ordförande och minst 4 övriga ledamöter. Ordföranden väljs på ett år. Hälften av övriga ledamöter väljs alternerande varje år med mandattiden två år. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig när minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.
Styrelsen konstituerar sig efter eget val, men nödvändiga funktioner är sekreterare och kassör. Kassörsfunktionen kan lejas ut på ej vald styrelseledamot. För kassören skall om möjligt tecknas ansvarsförsäkring. Kassören rapporterar löpande till ordförande alt. på styrelsemöten om kassören ingår i styrelsen. Verksamheten granskas av 2 valda revisorer med mandattiden 2 år, vilka väljs alternerande, en varje år.

§ 6 Medlemsmöten

Föreningens ordinarie medlemsmöten är årsmöte. Vid behov kan extra möte avhållas. Kallelse till möte skall vara medlemmarna tillhanda minst 10 dagar före mötet. Beslut får endast fattas i ärenden som upptagits i kallelsen.
Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid personval skall dock sluten omröstning tillämpas, om det finns mer än ett förslag. Vid lika röstetal gäller mötesordförandens mening, dock avgörs personval genom lottning.
Varje medlem har en röst. Röstning förutsätter personlig närvaro eller skriftlig fullmakt. Medlem har dock inte rösträtt för mer än en fullmakt.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars.
På extra medlemsmöte skall endast punkterna 1–5 förekomma, samt de ärenden för vilka stämman utlysts och som angivits i kallelsen till densamma.
Årsmöte skall hållas under april månad. Följande ärenden skall förekomma:

1. Årsmötets öppnande
2. Val av årsmötesfunktionärer
––– a. ordförande
––– b. sekreterare
––– c. två justerare, att jämte ordföranden justera protokollet
––– d. två rösträknare
3. Fastställande av dagordning
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
5. Fastställande av röstlängd
6. Styrelsens ekonomiska redovisning och verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
9. Beslut om årsavgift för nästkommande år.
10. Fastställande om budget för nya verksamhetsåret
11. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer för nya verksamhetsåret
12. Resultat och balansräkning
13. Frågor som har väckts av styrelsen
14. Motioner
15. Val av ordförande för ett år
16. Beslut om antal övriga ledamöter, minst 4
17. Val av ledamöter som behövs för att uppfylla ovan beslutat antal, på 1 alt. 2 år
18. Val av en revisor för 2 år
19. Val av valberedare alt. valberedning
20. Inhämtning av synpunkter på verksamheten från medlemmarna till styrelsen
21. Årsmötets avslutning
Extra möte hålls då styrelsen så beslutar eller då revisorerna eller minst 25 medlemmar skriftligen begär detta hos styrelsen.

§ 7 Firmateckning och attesträtt

Föreningens firma tecknas av ordföranden och sekreteraren i förening.
Föreningens fakturor och andra utbetalningar attesteras av firmatecknarna var för sig eller den styrelsen utser.

§ 8 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan göras genom beslut vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte. För att ändringsbeslut skall vara giltiga krävs två tredjedels majoritet och att ärendet angivits i kallelserna. Antagen stadgeändring gäller omedelbart beträffande val av styrelse. Övriga stadgeändringar gäller efter det att mötesprotokollet justerats.

§ 9 Revision

Revisorernas uppgift är att granska föreningens verksamhet och räkenskaper. De ska kontinuerligt beredas tillgång till föreningens alla handlingar. Revisionsberättelse skall avges senast på årsmötet.

§ 10 Upplösning

För beslut om föreningens upplösning gäller samma regler som vid ändring av stadgar.
Föreningens tillgångar skall efter upplösning användas på sätt som gagnar föreningens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER

Epost: info@mhv.se

Adress:
Mälarhöjdsföreningen
Edvard Swartz Plan 5
129 38 Hägersten

Org nr: 802002-4017

STYRELSE 2018-2019

Henrik Bergman, 070-8668772, Ordförande
Ulla Bergh, 070-2743072, Sekreterare
Per Lindahl Hermerén
Stig Winterling
Bo Donath
Inger Tyseng

FUNKTIONÄRER

Birgitta Bieshuevel
Pär Stråhle
Per Hagman
Ann Falk
Göran Stadler
Johan Strid
Evy Claesson

HEDERSMEDLEMMAR

Bo G Hall
Gösta Ekholm
Tommy Körberg
Stefan Nilsson
Ellinor Baurne
Åke Wahrberg